2012.01.21 Zoektocht naar geluk

 

Toelichting werd gehouden door De Heer H. Harding.

 

Geluk en maatschappij

Dat er zoveel geschreven werd en wordt over geluk, ik had het nooit kunnen vermoeden.  Het is een wijsheid die ik meekreeg tijdens onze eerste samenkomst als voorbereiding van deze cyclus.

 


 

Maar de lezing van zojuist: “ Gelukkig de mens die zich verdiept in de wijsheid, die naar inzicht streeft, de wegen van de wijsheid overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden”,  gaf mij voldoende motivatie om  toch maar verder te gaan in het uitspitten van het onderwerp “ Geluk en Maatschappij”.

Met mijn eerder rationele instelling, koos ik voor deze titel in de zoete hoop  mij te kunnen beperken tot een welomschreven onderwerp, waar de grenzen netjes en duidelijk waren afgelijnd en er geen grijze zones bestonden. Niets bleek minder waar.

Geluk blijkt ook in deze context niet zomaar grijpbaar, het laat zich niet inperken, noch opsluiten, het komt tevoorschijn op plaatsen en ogenblikken waar je het niet verwacht en blijft weg waar je het hoopt te vinden en het bleek tenslotte tot verdriet van velen niet te koop.  Wat een geluk !

Deze onzekere toestand met die onduidelijke grenzen schept echter wel wrevel in onze maatschappij die probeert onder het motto van “meer welzijn” alles onder controle te houden met wetten en voorschriften, regels en normen.

In een symposium op 8 nov in Nijmegen kwam Ger Groot, een van de sprekers, tot de vaststelling dat mensen om gelukkig te zijn,  behoefte hebben aan zekerheid en een gevoel van veiligheid.  Helaas zijn het juist die twee basisbehoeften die momenteel in onze maatschappij worden bedreigd.  Mensen worden opgejaagd en er wordt van hen gevraagd en geëist dat ze  o.a. op het werk het onderste uit de kan halen.  Je moet meer en beter presteren om te renderen en kun je niet mee dan wordt je job bedreigd, val je uit de boot.  Die sfeer van onzekerheid bedreigt het welbevinden,  het zich goed voelen,   en dat gevoel is wenselijk en zelfs nodig als men een goed functionerende  samenleving nastreeft.

Een tweede vaststelling was dat er vertrouwen nodig is.  Herinnert U zich nog de leuze kort na de bankencrisis in 2008:  Zonder vertrouwen, geen economische groei en…. ook omgekeerd.   Is dat echter geen vicieuze cirkel ?  Wie raakt daar nog uit wijs ?  Het betekent wel dat ratio én emotie in de financiële en economische wereld sterk in elkaar vervlochten zijn.  Financiën en economie zijn dus helemaal niet zo rationeel zoals men het ons wil doen geloven.  Deze vaststelling maakt de mensen wel onzeker. Ze worden gedwongen keuzes te maken en dat geeft stress en maakt hen ongelukkig.   We moeten daarom in deze complexe wereld terug bouwen aan vertrouwen, aan zelfvertrouwen, aan verantwoordelijkheidszin  en dat door  goed gedrag te stimuleren, oog te hebben voor de medemensen, trachten niemand aan zijn lot over te laten,  mensen weerbaar maken, en ga zo maar verder.  En zo komen we van economie in de ethiek terecht.

Het is allemaal niet zo nieuw, maar het krijgt in de huidige crisissituatie terug de aandacht die het verdient.

In mijn professionele loopbaan had ik het geluk te mogen werken in een internationaal bedrijf, waar zowel op technisch, als op maatschappelijk en sociaal vlak hoge normen werden gelegd.  En om maar één voorbeeld te noemen gold.

“Liever geld verliezen, dan het vertrouwen van iemand verliezen” .

We schreven toen 1919  en het geldt nog steeds !

Een dergelijke bedrijfscultuur is stimulerend en zet aan tot andere initiatieven op dat vlak.

Zo kwam ik ertoe om samen met andere NGO’s  een onderzoeks- en adviesbureau, Ethibel op te richten met als opdracht  bedrijven die hoog scoorden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, door te lichten.  Bij de oprichting in 1991 was deze vorm van onderzoek baanbrekend en maakte het mogelijk dat banken op basis van dit onderzoek ethische fondsen konden uitgeven, die enkel bedrijven in hun portefeuille hadden die hoog scoorden in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, met andere woorden begaan waren met het o.a. het welzijn van hun medewerkers op de werkvloer.

Maar ook de investeerders en goede huisvaders die belegden in deze fondsen hebben een grotere zekerheid dat hun geld gebruikt wordt zoals het hoort, nl. voor een duurzame economie, die ten dienste staat van de mens, mensen vooruit helpt.

Geld kan dus gelukkig maken.

Nog duidelijker is dit bij Oikocredit.  Een NGO opgericht in 1975 met als doel  microcredieten te verlenen aan kleine coöperaties en groepen van mensen, die bij de gewone banken geen leningen kunnen krijgen.  Het totaal bedrag aan uitstaand kapitaal is ondertussen gestegen tot meer dan € 500 miljoen en bereikt nu ruim 30 miljoen mensen, van wie het leven door deze credietverlening ten goede is veranderd.  En dit was enkel mogelijk door de solidariteit van mensen die investeren in Oikocredit.

En ook kleinschaliger gebeurt er heel wat ten goede in onze maatschappij.  Denken we aan Oxfam, Hefboom, Damiaanaktie, Bond zonder Naam, ATD, Broederlijk Delen, Welzijnszorg en nog zoveel anderen die in de bres springen waar mensen tussen de mazen van het net dreigen te vallen, die noden ledigen waar dringend moet geholpen worden, die begaan zijn met het welzijn van anderen. Die gelukbrengers zijn.

Al deze initiatieven komen jammer genoeg te weinig in het nieuws, zijn niet wereldschokkend genoeg om daar veel aandacht aan te besteden.  Zo komt het over alsof wij leven in een onderkoelde maatschappij .  Gelukkig weten we beter, dat bewijzen de voorbeelden die ik eerder aanhaalde.   Wat een geluk !

En tenslotte: ik kan het niet nalaten te verwijzen naar Onze Vleugel.  We zijn dan maar een heel klein stukje van de maatschappij en we mogen in het economisch jargon dan maar een “Feitelijke Vereniging “ heten, we weten dat er veel meer achter steekt.  En ik vertel niets nieuws: we hebben al veel zalige momenten beleefd in de vieringen en tijdens de activiteiten erbuiten.

Ik hoop dat we “Dit Geluk”  nog lang  mogen houden. Ik wens het ons van harte toe.

 

 

Welkom...

...welkom op onze website.(Vleugel)

Kalender

Oktober 2018
M D W D V Z Z
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Nieuw

 

Kijk naar Nieuws- Rondom de Vleugel

Inloggen