2017.09.16 Zingen is jezelf uitlaten. Liedavond

Liedavond

Zingen is jezelf uitlaten

(en inlaten met een ander):

...een nieuw begin...


Doorheen de ganse bijbel wordt verwoord dat er een Stem te horen is...

‘Licht’, riep de Stem, als eerste begin, en daarmee is het ‘scheppend bestaan’ ontstaan.

Het tweede begin heet ‘bevrijding’, het is telkens weer een loskomen uit wat neerdrukt, opnieuw begin maken, tot opstanding leven en recht doen, opnieuw en telkens nieuw, van begin tot... begin.

Ooit, op enig moment in je leven, je was in de diepte of de zevende hemel, in de woestijn of in een oase, in de nacht of verlicht, in een storm of de luwte, je was in jezelf, bij een ander, we waren met enkelen of velen, onder één dak, rondom één tafel, als één lichaam: ooit zou jij, ooit zouden wij een Stem gehoord hebben, uit het onbereikbare of van dichtbij, ook nu nog.

Aan het ongehoorde én het geoorloofde willen we hier in dit uur (zang)stem verlenen,-in meer en minder gekende liederen van Huub Oosterhuis-, met hogere noten en diepere weerklank, en tussendoor een luchtigere toon...

(Bart Vermeulen)

welkom

opwarmingsoefening voor ademhaling en stem

Lied van de schepping – Met niets van niets (20)

Het lied van een verloren land – Neerdalen als dauw (29)

Het refrein van dit lied is de Nederlandse vertaling van het bekende adventslied Rorate caeli. De melodie lijkt ook heel sterk op het gregoriaans van het Rorate. De tekst komt uit de profeet Jesaja: “Hemelen, laat uw hoogten druipen en gerechtigheid uit de wolken stromen” (Jesaja 45,8). In de christelijke lezing heeft men die tekst verstaan als een smeekbede om de komst van de Messias.

Bij dat refrein heeft Huub Oosterhuis drie strofen geschreven. De eerste bezingt de schepping van de wereld en de mens. In de tweede strofe bevindt die mens zich in de woestijn: hij ervaart angst en twijfel en ziet geen toekomst meer. De derde strofe is een smeekbede: ‘Kijk naar mij, geef mij weer levensmoed!’ De beeldspraak in de laatste woorden van het lied – “Dat niet wat Gij hebt aangeplant, wordt uitgeroeid door mensenhand” – is ontleend aan Psalm 80. Daarin wordt Israël vergeleken met een wijngaard die door God werd aangeplant en door vijanden vernield.

De drie strofen van het lied vormen dus een drieslag: (1) Ooit is alles goed en mooi begonnen; (2) nu zitten we in de miserie; (3) maak het weer goed, geef ons weer toekomst. Dat geldt voor het oude Israël in ballingschap. Maar we kunnen het ook toepassen op de situatie van iedere mens die een moeilijke periode doormaakt. Of op de wereldsituatie op politiek of ecologisch vlak, die ons tot sombere gedachten kan stemmen. Misschien zelfs op de situatie van De Vleugel J ?

(Paul Kevers)

 

een verhaal van Toon Tellegen

Om nieuw begin – Uit de diepte (110)

Zoals een hert – naar Psalm 42 (39)

Dit is een lied uit de vroege periode van Huub Oosterhuis, toen hij samen met componist en collega-jezuïet Bernard Huybers een aantal beurtzangen heeft gemaakt op teksten van Psalmen die hij al eerder in hun geheel had vertaald (het bekende boekje Vijftig Psalmen, dat vijftig jaar geleden, in 1967, verscheen).

We krijgen opnieuw een gregoriaanse melodie, ontleend aan een gregoriaans Alleluia. (Voor wie het precies weten wil: het Alleluia in de zevende gregoriaanse modus, dat gezongen wordt op het feest van Sacramentsdag en nog enkele andere feesten.)

De tekst komt uit Psalm 42, een typische smeekpsalm. De psalmist voelt zich door God verlaten. Hij maakt een ellendige tijd door en gebruikt daarvoor allerlei beelden: een hert dat dorst heeft (het refrein); iemand die in een storm op zee zit (strofe 1); iemand die gekweld wordt door armoede of ziekte (strofe 2); iemand die de moed kwijt is (strofe 3). Maar ondanks al die ellende blijft de psalmist op God vertrouwen: “ik dorst naar God, de levende God”; “ik denk aan U, ik zal op U wachten”; “Gij zijt mijn lijfsbehoud, Gij zijt mijn God”.

Dit lied moedigt ons aan om negatieve ervaringen niet weg te duwen of te minimaliseren, maar ze onder ogen te zien. De bijbelse Psalmen leren ons dat er volop geklaagd mag worden! Maar het nodigt ons uit ondanks alles de moed niet te verliezen en te blijven vertrouwen.

(Paul Kevers)

‘God’s Cricket Chorus’

(meditatieve muziek)

Als een lichaam – Verte landschap (81)

 

slotwoord