2016.11.26 De wereld ons dorp

De toelichting werd gehouden door Paul Lansu

 

De wereld ons dorp


“De wereld is ons Dorp” is de titel van een boek van de hand van Prof. Louis Baeck gepubliceerd in 1971. Het boek werd geschreven in de context van het vooruitgangsgeloof van de jaren 60. De jaren van de grote idealen en moderniteit. Tijd en ruimte hebben een ongeziene transformatie ondergaan.

Globalisering wil zeggen dat mensen wereldwijd almaar meer met elkaar in verbinding gaan staan. Het is een proces van “wereldwijd” denken en handelen, van de verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen die op aarde toenemen. Grenzen vallen weg. Het is een proces dat gekenmerkt wordt door o.m. de groei van telecommunicatie en informatie technologieën (Skype, sociale media, enz.) en de onderlinge afhankelijkheid van financiële markten. Steeds meer mensen uit minder bedeelde gebieden komen via media en internet in aanraking met onze westerse wereld, steeds meer zien ze er hun utopie in. Steeds meer mensen zullen er in de toekomst deel van willen uitmaken. Dat stimuleert de wereldwijde migratie.

Globalisering is niet nieuw. Dat is al veel langer bezig. Al sinds de eerste Westerse ontdekkingsreizen kan men spreken van globalisering. Ontdekkingsreizigers maakten contact met andere werelddelen en hierdoor werden verschillende dingen doorgegeven: religie, culturen gingen elkaar beïnvloeden, grondstoffen werden verscheept naar het Westen. Dit alles ging veelal gepaard met veel geweld en verdringing van de culturen van de inheemse bevolking. Toen al was de keerzijde van globalisering duidelijk aanwezig, namelijk dat het kan leiden tot ongelijkheden.

Deze ongelijkheden bestaan vandaag de dag nog altijd en nemen toe door de promotie van het kapitalisme of de vrije markt als hét wereldmodel voor onze economie. De val van de Berlijnse Muur in november 1989 was hierin een belangrijk moment. Het Westen zegevierde over de rest van de wereld. President George Bush senior proclameerde een Nieuwe Wereldorde. Het werd de globalisatie van de economie. Ondernemingen verliezen hun nationale identiteit. Bedrijven trekken naar lage loonlanden. Staten verliezen hun centrale rol als vertegenwoordiger van het volk daar ze in vele beslissingen zich laten leiden door de belangen van bedrijven.

Je zou ook kunnen veronderstellen dat het wegvallen van landsgrenzen de verwereldlijking in de hand werkt. De laatste jaren zien we echter het tegenovergestelde: bepaalde landen zo o.m. in de context van de Europese Unie plooien opnieuw op zichzelf, verlaten de EU of bouwen versperringen om o.m. buitenlandse werknemers en vluchtelingen buiten te houden (zoals Hongarije en Bulgarije). Globalisatie botst vaak met nationalisme. En bepaalde regio’s wensen een stevig woordje mee te spreken alvorens akkoord te gaan met internationale handelsverdragen (Wallonië en CETA bijvoorbeeld).

Maar ook de problemen werden geglobaliseerd. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatprobleem dat op wereldvlak een aanpak heeft gekregen in het VN klimaatakkoord van Parijs dat begin november van kracht is gegaan. Maar het echte werk begint nu pas voor overheden, namelijk dat ze al hun beleid hierop afstemmen en de consumenten en bedrijven hierin meekrijgen.

Vandaag de dag zijn het landen als China en India met een enorm impact op de wereldeconomie en verdringen de positie van ons Europa die volgens voorspellingen het nog economisch moeilijk gaat hebben de komende jaren. We noemen dat de “Easternisation”. Aziatische landen zetten zich zelfs af tegen het Westen, bijvoorbeeld de Filippijnen tegen de VSA van President B. Obama.

Wat wel vast staat is dat er veel meer gereisd wordt, wereldwijd. Toerisme is een populaire wereldwijde vrijetijdsbesteding geworden. Dat komt het wereldburgerschap ten goede. Aan de andere kant kan toerisme ook negatieve kanten hebben, bijvoorbeeld wanneer mensenrechten geschonden worden, zoals in het geval van prostitutie en seksuele uitbuiting.

Vanuit de burgersamenleving is men de negatieve gevolgen van de globalisering al een tijdje gaan bevragen in het kader van o.m. het Wereld Sociaal Forum in Porto Alegre, Brazilië; en meer recentelijk door de Indignados, de verontwaardigden, in Spanje in 2011. Economische activiteit en materiële vooruitgang, zelfs met een toegenomen privatisering, moeten ten dienste gesteld worden van mens en maatschappij.

Ook solidariteit moet worden geglobaliseerd. Solidariteit met burgersamenlevingen in oorlogsgebieden zoals in Irak en Syrië is een “must”. Betrokkenheid op de mens die leeft en tracht te overleven te midden van geweld is belangrijk en kan de pijn een beetje verzachten. Wij kunnen niet onverschillig staan tegenover de medemens die getekend wordt door armoede, honger, geen dak boven het hoofd of geen voet op de aarde heeft, die gevangen genomen werd, enz. Het gaat hier om wederkerigheid, om een keten van solidariteit, van generatie op generatie.

Veel hoop is gevestigd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die staan voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en worden gepromoot als de Wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. De SGD's zullen van 2015 tot 2030 van kracht zijn.[i] Het gaat om een universele agenda: wereldwijd moeten overheden maatregelen hiertoe nemen. Onze overheden moeten erkennen dat het niet enkel betrekking heeft op het externe beleid, maar ook het interne beleid en dat die twee vanwege de globalisering op elkaar impact hebben.

Met “glokalisering” doelen we op een samenleving op menselijke maat en verwijst naar de communicatie over en weer tussen globale ontwikkelingen en het plaatselijke samenleven. Doe wat je kunt op het lokale vlak waarbij mensen direct betrokken zijn – maar plaats elke vorm van samenleven ook in een bredere context.

Habakuk is één van de kleinere profeten uit de Hebreeuwse Bijbel. Profeten spelen een belangrijke rol. Door God uitverkoren met de gave om te voorspellen of in naam te spreken van. Meestal brengen zij een vermanende boodschap of waarschuwing. Vanwege hun morele verontwaardiging en heilige woede zijn ze vaak ongeliefd: “niemand is profeet in eigen land”. Habakuk ziet de ellende van zijn tijd en ziet slechts verwoesting en geweld. Maar net als andere profeten werkt ook Habakuk met visioenen. Zonder visoenen kunnen wij niet leven. Het visioen wacht tot zijn tijd gekomen is. Omdat wij nood hebben aan dromen, aan perspectieven, zal het visioen zeker komen. De Bijbel is naar de toekomst gericht, niet naar het verleden. Dit betekent dat de Bijbel profetisch is. De teksten zullen ons naar een hoger einddoel leiden.

Borgerhout, 26 november 2016

Paul Lansu

 [i] SGD’s: Er zijn 17 doelstellingen en 169 specifieke doelen voor die doelstellingen.

· Geen armoede. Het beëindigen van armoede in al zijn vormen en overal ter wereld.

· Geen honger. Het uitbannen van honger, het realiseren van voedselzekerheid en verbeterde voeding en het bevorderen van duurzame landbouw.

· Goede gezondheid. Het waarborgen van gezond levens en het bevorderen van welzijn voor iedereen en alle leeftijden.

· Hoogwaardig onderwijs. Het zekerstellen van inclusief en rechtvaardig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en het bevorderen van levenslange leermogelijkheden voor iedereen.

· Gendergelijkheid. Het realiseren van gendergelijkheid voor en emancipatie van vrouwen en meisjes.

· Schoon water en sanitaire voorzieningen. Ervoor zorgen dat water en sanitaire voorzieningen voor iedereen beschikbaar zijn en duurzaam beheerd worden.

· Duurzame en betaalbare energievoorziening. Het zekerstellen van de toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen.

· Goede werkgelegenheid en economische groei. Het bevorderen van duurzame, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen.

· Innovatie en goede infrastructuur. Het bouwen van een veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisatie en innovatie.

· Ongelijkheid verminderen. Het verminderen van de ongelijkheid binnen en tussen landen.

· Duurzame steden en gemeenschappen. Het creëren van steden en menselijke nederzettingen die inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn.

· Verantwoord gebruik van hulpbronnen. Zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen.

· Klimaatmaatregelen. Het nemen van dringende maatregelen om klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden.

· Duurzame oceanen. Het in stand houden en duurzaam gebruikmaken van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling.

· Duurzaam landgebruik. Het beschermen, herstellen en bevorderen van het duurzame gebruik van terrestrische ecosystemen, het waarborgen van een duurzaam bosbeheer, het bestrijden van woestijnvorming, en het tegengaan van landdegradatie en verlies aan biodiversiteit en het treffen van maatregelen voor het herstel.

· Vrede en gerechtigheid. Het stimuleren van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het verschaffen van toegang tot gerechtigheid voor iedereen en het creëren van effectieve, verantwoordelijke en inclusieve instellingen op alle niveaus.

· Samenwerkingsverbanden voor duurzame ontwikkeling. Het versterken van implementatiemanieren en het revitaliseren van het wereldwijd samenwerkingsverband voor duurzame ontwikkeling.